Süper Kulüp | Müzik | Magazin | Mekanlar | Dedikodular | Cemiyet |

Askeri alımlarda artık bakan onayı yeterli!

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ihtiyaç duyulan alımlarda, bakan onayı yeterli olacak.

Askeri alımlarda artık bakan onayı yeterli!
216
18 Ağustos 2017 - 23:05

Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile bağlıları dışında kalan Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı birimleri tarafından alınacak mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usuller belirlendi.

Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan ve Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan esaslara göre, yapılacak alı idare, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktan sorumlu olacak.

Ancak, ülkenin savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarına ait veya gizlilik gerektiren ihtiyaçlarının karşılanmasında, ulusal menfaat, standardizasyonun korunması ile acil harekat ihtiyaçları gibi hususlar da dikkate alınacak.

Ödeneği olmayan veya kaynağı planlanmayan hiçbir iş için alıma çıkılamayacak. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunmayan işler için de bir arada alıma çıkılabilecek.

ALIM KOMİSYONU

Biri başkan olmak üzere, en az birinin alım konusu işin uzmanı olması şartıyla en az üç ve tek sayıda kişiden oluşan alım komisyonu, yedek üyeler de dahil olmak üzere ihale yetkilisi tarafından görevlendirilecek. Alımı yapan idare tarafından, diğer ilgili birimler ile kamu kurum ve kuruluşlarından komisyona üye alınabilecek.

Komisyon eksiksiz olarak toplanacak, komisyon kararları çoğunlukla alınacak. Kararlarda çekimser kalınamayacak.

Alım öncesi gerekli fiyat araştırması yapılarak, KDV hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenecek, dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilecek.

Alımlar, isteklilere veya alım süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayacak ancak yaklaşık maliyetin sınai veya teknolojik zorunluluklar veya acil ihtiyaçlar nedeniyle belirlenemediği veya yaklaşık maliyetin belirlenmesinde güçlüklerin yaşanması durumlarında, gerekçeleri onay belgesinde belirtilmesi kaydıyla planlanan bütçesi ile alıma çıkılabilecek.

Bu yasaklara rağmen alıma katılan istekliler, alım dışı bırakılarak, alınmışsa geçici teminatları gelir kaydedilecek.

Alım konusu işlerin her türlü özelliğini belirten doküman idarece hazırlanacak ancak, alımın özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla teknik şartnameler hizmet alımı yapılmak suretiyle hazırlatılabilecek.

PAZARLIK USULÜ UYGULAMASI

Uygulanacak alım usulü ise pazarlık usulü olacak.

Davet edilecek istekliler ihale yetkilisince belirlenecek ve davet edilecek istekli sayısı ivedi veya zorunlu haller dışında üçten az olamayacak.

İlan duyuru yapılmaksızın istekliler doğrudan teklif vermeye davet edilecek, teklif veren isteklilerde sayı sınırı aranmayacak. İdare tarafından ihtiyaç duyulması halinde sadece harp silah araçları, ana malzeme, bunlara ilişkin sistemler, cihaz, radar, platform ve benzeri malzemelerin bakım, onarım, işletme veya idamesine yönelik yurt dışı kaynaklı malzemelerin alımlarında ücretli veya ücretsiz ilan ve duyuru yapılabilecek.

İlan ve duyuru yoluyla yapılan almalarda gelen teklifler idare tarafından davet edilen istekli olarak kabul edilecek ve sayı şartı aranmayacak.

İdare, pazarlık usulü ile yapılan alanlarda, teknik kriterleri görüşerek ya da bu kriterleri görüşmeksizin yalnızca fiyat üzerinde görüşme yaparak sonuçlandırmakta serbest olacak.

Davet edilecek isteklilerin tespit edilmesinde Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usuller kapsamında oluşturulacak k kriterlerine uygun olduğu değerlendirilen tedarikçileri içeren onaylı tedarikçi listesi belirlenebilecek. İdare, alımın konusuna göre onaylı tedarikçi listesinde yer alan tedarikçileri veya onaylı tedarikçi listesinde yer almayan tedarikçileri de davet edebilecek.

İdare, belirtilen şartlarda doğrudan temin yoluna da gidebilecek. Buna göre, ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar, mutabakat muhtıraları gereği yapılan alımlar ile malzeme satış teşkilatından veya Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası organizasyonlardan alım yapılabilecek. 

TEKLİFLERİN SUNULMASI

Teklif mektubu ve istenilmesi halinde geçici teminat da dahil olmak üzere alıma katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulacak, zarfın üzerine de isteklinin bilgileri, teklifin hangi işe ait olduğu ve alımı yapan idarenin adı yazılacak.

Alım komisyonu, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilecek. Fiyat üzerindeki görüşmede istekliler daha önce verdikleri teklif fiyatlarını artıramayacaklar.

İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla aritmetik hatalar alım komisyonu tarafından resen düzeltilecek.

Alım tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan, ancak alım kararının ihale yetkilisinin onayına sunulmadan önceki herhangi bir safhasında isteklinin yasaklandığının tespiti halinde istekli değerlendirme dışı bırakılacak ve varsa geçici teminatı iade edilecek.

İdare herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifleri kabul edip etmemekte, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, tekliflerin tamamını reddetmekte ve alımın iptal edilmesinde tamamen serbest olacak.

İSTEKLİLERE İNDİRİM DAVETİ

Alı teklifi uygun görülen istekli veya istekliler ilk fiyat teklifleri üzerinden “indirim” yapmak için alım komisyonunca fiyat görüşmelerine davet edilecek.

Ayrıca idare veya alım komisyonunca karar verilmesi halinde istekli veya istekliler ile yazışma veya elektronik ortam ile de fiyat üzerinde görüşme yapılabilecek. Alım komisyonlarınca alınan kararlar, ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren beş iş günü içinde onaylanacak veya iptal edilecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre veya fiyat ile işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği alı, alım dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenecek.

TÜRKÇE DIŞI SÖZLEŞME YAPILABİLİR

Türkçenin yanında başka bir dilde de sözleşme düzenlenebilecek. Bu durumda sözleşmenin yorumunda Türkçe metin esas alınacak. Ancak, sözleşmenin eki olan Türkçeye çevrilememiş bölümlerde yabancı dil geçerli olarak kabul edilecek.

Alım sonucu yapılacak sözleşmelerin alım dokümanında aksi belirtilmedikçe noter tasdiki ve tescili zorunlu olmayacak.

Alı, Türk Lirası (TL) üzerinden teklif alınması esas olacak ancak, zorunlu hallerde yabancı para birimleri üzerinden teklif alınabilecek. 

DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır ötesinde veya terörle mücadele harekatında verilen her türlü görev kapsamında yurt içinde veya yurt dışında ihtiyaç duyulan alı farklı yöntem kullanılabilecek.

Bu tür alı söz konusu esaslara tabi olmaksızın alınacak onayına istinaden Bakanlıkça veya diğer kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla tedarik yapılabilecek.

Öte yandan bugünkü Resmi Gazete’de Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak alımlara ilişkin uygulanacak esaslar da belirlendi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.